Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wba0679Europa nieprowincjonalna Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej Białoruś Litwa Łotwa Ukraina wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1772-1999 Belarus Latvia Lithuania Ukraine Jasiewicz Strzembosz Kresy 8386759925 8387893587 83-86759-92-5 83-87893-58-7 Eberhardt Wilno Wileńszczyzna Lwów Dybciak Inglot Epsztein Pruszyński Bojarski Grodno Janowicz Nowogródek Torzecki Holzer Roszkowski Żydzi wołyńscy Szarota Brykowski Zawodny Kunert NKWD Augustów Partyzantka Armia Krajowa Troki Polesie Węgierski Skaradziński Szawłowski Siemaszko Kołyma Holocaust Gross Jedwabne Łuck Ajnenkiel Staniszkis 9788386759927 9788387893583 978-83-86759-92-7 978-83-87893-58-3 wba0679 

Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772-1999 = Non-provincial Europe. Changes on the eastern territories of the former Polish Republic (Belarus, Latvia, Lithuania, Ukraine, eastern borderland of the III Republic) in 1772-1999.

Wydanie pierwsze. First Edition.
Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN; Rytm © 1999. ISBN 8386759925, 8387893587.

25 cm, oprawa twarda oryginalna, 1495 s. HB, Near Fine. Stan wewnątrz idealny, okładka ma minimalne otarcia. Masa egz.: 2230 g.
Praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Jasiewicza.
Spis treści:
Krzysztof Jasiewicz: Wstęp
Część I: Tak zwane Kresy Wschodnie jako zjawisko terytorialne, polityczne i kulturowe
- Piotr Eberhardt (Warszawa): Kresy Wschodnie - granice, terytorium, ludność polska
- Joanna Gierowska-Kattaur (Warszawa): Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich - kadra i procesy decyzyjne
- Rimantas Miknys (Wilno): Wilno i Wileńszczyzna w koncepcjach Michała Römera i krajowców
- Wojciech Rójek (Kraków): Kwestia Wileńszczyzny w pracach rządu RP na uchodźstwie od października 1939 do lipca 1941 roku
- Aleksandra Niemczykowa: Moje Wilno
- Magdalena Hułas (Warszawa): Brytyjskie próby rozwiązania problemu polsko-radzieckiej od lutego do kwietnia 1943 roku
- Larysa Kruszelnyćka: Mój Lwów
- Henryka Ilgiewicz (Wilno): Litewska kontestacja pojęcia „Kresy Wschodnie„
- Tomasz Stryjek (Warszawa): Kresy z perspektywy Ukrainy. Ziemie zachodnie Ukrainy w derżawnyćkiej (państwowej) historiografii ukraińskiej okresu międzywojennego
- Zbigniew Koźliński: Moja Czarnowszczyzna
- Hanna Dylągowa (Lublin): Kresy Wschodnie we wspomnieniach
- Krzysztof Dybciak (Lublin): Tematy kresowe w XX-wiecznej literaturze polskiej
- Mieczysław Inglot (Wrocław): Obraz ojczyzny w liryce polskiej okupowanego Lwowa lat 1939-1945
- Maria Masłowska: Moje Wilno
- Tadeusz Epsztein (Warszawa): Mecenat polskiego ziemiaństwa Wołynia, Podola i Ukrainy w latach 1864-1914
- Jan Pruszyński (Warszawa): Grabież i niszczenie dziedzictwa kulturalnego Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej
Część II: Narody i religie ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku
- Algis Kasperavièius (Wilno): Kształtowanie się narodu litewskiego
- Egidijus Motieka (Wilno): Początki nowożytnego państwa litewskiego. Jonas Basanavicius - między Litwą etniczna a Wielkim Księstwem Litewskim
- Jude Bojarski: Moje Grodno
- Sokrat Janowicz (Krynki): Kształtowanie się narodu białoruskiego
- Jerzy i Andrzej Samuel Kostrowiccy: Nasz Kościeniew
- Regina Grejtiane (Ryga): Wokół kształtowania się narodu łotewskiego. Narodowe odrodzenie w Latgalii w XIX i XX wieku
- Wiktor Gojdź: Mój Nowogródek
- Angelika Juszko-Sztekele (Rezenke): Etniczne przymioty mieszkańców Latgalii (dawnych Inflant polskich). Na podstawie badań folklorystycznych w drugiej połowie XIX wieku
- Eriks Jekabsons (Ryga): Polska mniejszość narodowa na Łotwie w XIX i XX wieku. Krótka charakterystyka i zarys działalności
- Valters Šèerbinskis (Ryga): Przedstawiciele narodów muzułmańskich oraz Karaimi na Łotwie od końca XIX wieku do czasów obecnych
- Ryszard Kiersnowski: Moje Bieniakonie
- Włodzimierz Tugaj (Mińsk): Mniejszość łotewska na ziemiach białoruskich w XIX i XX wieku
- Tadeusz Czarkowski-Golejewski: Moja Wysuczka
- Ryszard Torzecki (Warszawa): Stosunki polsko-ukraińskie od epoki unii lubelskiej do 1945 roku
- Adam Bajcar: Mój Lwów
- Iwan Hreczko (Lwów): Uwagi do dziejów Cerkwi greckokatolickiej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (XVIII-XX w.)
- Anna Kowalska: Mój Nowogródek
- Irena Mikłaszewicz (Wilno): Kościół katolicki na Wileńszczyźnie w latach 1944-1990
- Eugenia Biber: Moje Wilno
- Jerzy Holzer (Warszawa): Początki akulturacji wschodniogalicyjskich Żydów: na rozstajach kultur
- Józef A. Gierowski (Kraków): Uwagi o rusyfikacji ludności żydowskiej z Kresów Rzeczypospolitej
Część III: Społeczeństwo ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w XIX i XX wieku. Konflikty. Współpraca. Postawy
- Daniel Beauvois (Paryż): Rosyjsko-polska wojna o oświatę na terenie Ukrainy (1863-1914)
- Jan Kukurowski: Moje Waśkowce
- Leonid Zaszkilniak (Lwów): Geneza konniktu polsko-ukraińskiego z lat 1918-1919
- Roman Łypka: Mój Lwów
- Vytautas Berenis (Wilno): Problem dziedzictwa kulturowego Wielkiego Księstwa Litewskiego w ideologii litewskiego ruchu narodowego w XIX i na początku XX wieku
- Marcin Wojciechowski: Nasze Bohaterowicze (Wspomnienia)
- Wojciech Roszkowski (Warszawa): Litewskie partie chłopskie (1905-1970)
- Afanasij Cychun: Moja Kuncewszczyzna
- Janis Berzinš (Ryga): O niektórych cechach charakterystycznych robotników zatrudnionych w przemyśle na Łotwie na przełomie XIX i XX wieku
- Inesa Poèa (Ryga): Obraz życia Latgalii w gazecie „Gajsma” (1905-1906)
- Zygmunt Podhorski (opr. Andrzej Suchcitz): Moja Ukraina i moje Chinocze
- Stanisław Witold Dumin (Moskwa): Szlachta tatarska na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (1795-1999)
- Anatol Żytko (Mińsk): Polityka rosyjska wobec szlachty białoruskiej w latach 1861-1914
- Józef Smolski: Moja Nowa Mysz
- Szmuel Spektor (Jerozolima): Żydzi wołyńscy w Polsce międzywojennej i w okresie II wojny światowej (1920-1944)
- Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk (Warszawa): Żydzi w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1939-1941
- Anna Sobolewska: Moje Grodno
- Tomasz Szarota (Warszawa): Problem kolaboracji w Wilnie pod okupacją sowiecką. Sprawa Teodora Bujnickiego
- Ryszard Brykowski (Warszawa): Wieś Tarnawica Polna w powiecie tłumackim i zapomniana placówka AK
Część IV: Wojny, partyzantki i konspiracje na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w XX wieku
- Janusz K. Zawodny (Waszyngton): Teoria działań partyzanckich. Wokół niekonwencjonalnych sposobów prowadzenia wojny
- Marek Ney-Krwawicz (Warszawa): Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej w koncepcjach walki Armii Krajowej. Zarys problemu
- Ryszard Kaczorowski: Mój Białystok
- Andrzej Chmielarz (Warszawa): Organizacja i działalność wywiadu wschodniego ZWZ-AK
- Andrzej Krzysztof Kunert (Warszawa): Powołanie Komendy Obszaru Nr 3 ZWZ we Lwowie i Komendy Okupacji Sowieckiej ZWZ w świetle dokumentacji Komendy Głównej ZWZ w Paryżu
- Grzegorz Mazur (Kraków): Walka NKWD ze Związkiem Walki Zbrojnej na Kresach Południowo-Wschodnich w świetle dokumentów z polskich archiwów w Londynie
- Jędrzej Tucholski (Warszawa): Polskie podziemie antysowieckie w województwie wołyńskim w latach 1939-1941 w świetle materiałów NKWD
- Nikołaj J. Awchimowicz: Mój Augustów
- Bernadetta Gronek (Warszawa): Początki konspiracji antysowieckiej na terenie „Zachodniej Białorusi” (wrzesień 1939 - lipiec 1940) w świetle dokumentów NKWD
- Stanisław Cieciuch, Józef Janewicz, Stanisław Karolkiewicz, Henryk Kukliński, Narcyza Piskorz: Nasza Augustowszczyzna
- Zygmunt Boradyn (Mińsk): Partyzantka sowiecka a Armia Krajowa na Nowogródczyźnie 1941-1944
- Antanas Patackas: Moje Troki
- Piotr Niwiński (Gdańsk) - Ewakuacja struktur Okręgu Wileńskiego AK z terytorium Wileńszczyzny w 1945 roku
- Prane Dunduliene: Moje Wilno
- Jarosław Wołkonowski (Wilno): Wileński Okręg AK w świetle nieznanych dokumentów odnalezionych w kościele Bernardynów w Wilnie
- Czesław Hołub: Moje Polesie
- Jerzy Węgierski (Katowice): Internowanie dowódców i żołnierzy lwowskiej Armii Krajowej i organizacji NIE w latach 1944-1949
- Kazimierz Krajewski (Warszawa): Działalność Obwodu AK Szczuczyn-Lida (nr 49/67) w latach 1945-1949
- Tomasz Łabuszewski (Warszawa): Poakowskie oddziały partyzanckie w byłym Inspektoracie Grodzieńskim AK-AKO-WiN 1945-1950
- Jerzy Kułak (Białystok): Powstanie i działalność Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na terenie powiatu Łomża (Komenda Okręgu NZW Białystok) 1944-1948
- Arvydas Anušauskas (Wilno): Litewska antysowiecka partyzantka i konspiracja w latach 1944-1965
- Juozas Lebionka: Moje Glinciszki
- Nina Stużyńska (Mińsk): Antysowiecka konspiracja i partyzantka Zielonego Dębu na terenie Białorusi w latach 1919-1945
- Henryk Stroński (Tarnopol): Wielka prowokacja NKWD. Sprawa Polskiej Organizacji Wojskowej na Ukrainie w latach 1933-1938
- Eugeniusz Mironowicz (Białystok): Antypolska konspiracja białoruska w latach 1919-1925
- Kazimierz Bondarewicz: Mój Kul
- Bohdan Skaradziński (Warszawa): Fenomen litewsko-biatoruskich formacji Wojska Polskiego (1918-1921)
- Ryszard Szawłowski (Warszawa): Wywiad polski na Związek Sowiecki w 1939 roku
- Czesław Grzelak (Warszawa): Możliwości obrony Kresów Wschodnich w 1939 roku przed Armią Czerwoną
- Roman Pawłowicz (Mińsk): Losy okrętów Pińskiej Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej w latach 1939-1941
- Janusz K. Zawodny (Waszyngton): Teoria wojny cywilnej
Część V: Eksterminacja ludności dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej w XX wieku
- Tomasz Piesakowski (Londyn) - Represje sowieckie wobec obywateli polskich w latach 1939-1991 w świetle polskiej historiografii emigracyjnej i źródeł archiwalnych
- Aleksander Gurjanow (Moskwa): Sowieckie represje wobec Polaków i obywateli polskich w latach 1936-1956 w świetle danych sowieckich
- Daniel Boćkowski (Warszawa): Masowe deportacje ludności polskiej z tak zwanej Zachodniej Białorusi jesienią 1939 roku
- Albin Głowacki (Łódź): Przesiedlenie części ludności z obwodu lwowskiego do Mołdawii na przełomie lat 1940/1941
- Stanisław Alexandrowicz (Toruń): Zesłańcy polscy zmarli w Majkainie-Zołoto (marzec 1940 - wrzesień 1941). Przyczynek do określenia wskaźnika zgonów specpieresieleńców
- Arunas Bubnys (Wilno): Represje sowieckich organów bezpieczeństwa wobec Polaków mieszkających na Litwie i polskiego podziemia w latach 1940-1941
- Ewa Siemaszko, Władysław Siemaszko (Warszawa): Mordy ukraińskie na Wołyniu w czasie II wojny światowej
- Małgorzata Giżejewska (Warszawa): Kołyma - północno-wschodnie obozy pracy poprawczej w latach 1932-1957
- Stanisław Bondar, Janina Rogacz, Franciszek Mikulski: Nasz Wołyń
- Dov Levin (Jerozolima): Znaczenie okresu przejściowego lat 1939-1941 dla Holocaustu. Wschodnioeuropejscy Żydzi pod panowaniem systemu radzieckiego
- Jan T. Gross (Nowy Jork): Lato 1941 w Jedwabnem. Przyczynek do badań nad udziałem społeczności lokalnych w eksterminacji narodu żydowskiego w latach II wojny światowej
- Jakub Elbirt: Mój Łuck
- Dov Levin (Jerozolima): Życie codzienne Żydów deportowanych na Syberię w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu
- Valentinas Brandišauskas (Wilno): Migracje i przemiany demograficzne na Litwie w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku
- Selim Chazbijewicz (Olsztyn): Represje wobec ludności tatarskiej na byłych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w I połowie XX wieku
- Maksym Fedorczuk: Mój Wołyń
- Wasyl Soniak: Moje Bieszczady
- Roman Dzwonkowski (Lublin): Represje władz sowieckich wobec duchowieństwa polskiego w latach 1939-1941 i 1944-1966
- Natalia Lebiediewa (Moskwa): Proces podejmowania decyzji katyńskiej
- Wojciech Materski (Warszawa): Z martyrologii narodu estońskiego w latach II wojny światowej. Pierwsza masowa deportacja (czerwiec 1941 roku)
Część VI: Między przeszłością a przyszłością. Refleksje. Prognozy. Varia
- Andrzej Ajnenkiel (Warszawa): Wpływ historii na stosunki z sąsiadami. Kilka uwag o relacjach polsko-litewskich
- Wojciech Wrzesiński (Wrocław): Tradycje we lwowskim Wrocławiu
- Elżbieta Smułkowa (Warszawa): Dwa etapy w życiu matki: Lwów-Sybir
- Konstanty Czawaga (Lwów): Przed wywiadem z ostatnim Żydem. Skutki społeczne i psychologiczne nieobecności Żydów na dawnych ziemiach poludniowo-wschodnich Rzeczypospolitej
- Zofia Zając: Mój Mińsk
- Jadwiga Staniszkis (Warszawa): Neotradycjonalizacja jako strategia modernizacji: przyczynek do analizy postkomunizmu
- Wiesław Majewski (Warszawa): „Stateczni” - kozackie ugrupowanie lojalistyczne (1617-1638)
- Jan Ziółek (Lublin): Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej w strategii powstań narodowych XIX wieku
- Elżbieta Kotarska (Warszawa): Lwowski aktyw epistolarny 1944-1945. Z lektury dokumentów archiwum specjalnego
Noty biograficzne o autorach artykułów, relacji i wspomnień. Streszczenia artykułów, relacji i wspomnień w języku angielskim. Indeks nazwisk. Indeks nazw geograficznych.


EAN 9788386759927, 9788387893583.
opis w Bibliotece Narodowej.
WorldCat: 461559207; 614974568; 882617336.
Europa-nieprowincjonalna-Przemiany-na-ziemiach-wschodnich-dawnej-Rzeczypospolitej-w-latach-1772-1999-ISP-PAN-Rytm-1999

 
Europa-nieprowincjonalna-Przemiany-na-ziemiach-wschodnich-dawnej-Rzeczypospolitej-w-latach-1772-1999-ISP-PAN-Rytm-1999

 
Europa nieprowincjonalna Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej Białoruś Litwa Łotwa Ukraina wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1772-1999 Belarus Latvia Lithuania Ukraine Jasiewicz Strzembosz Kresy 8386759925 8387893587 83-86759-92-5 83-87893-58-7 Eberhardt Wilno Wileńszczyzna Lwów Dybciak Inglot Epsztein Pruszyński Bojarski Grodno Janowicz Nowogródek Torzecki Holzer Roszkowski Żydzi wołyńscy Szarota Brykowski Zawodny Kunert NKWD Augustów Partyzantka Armia Krajowa Troki Polesie Węgierski Skaradziński Szawłowski Siemaszko Kołyma Holocaust Gross Jedwabne Łuck Ajnenkiel Staniszkis 9788386759927 9788387893583 978-83-86759-92-7 978-83-87893-58-3 wba0679
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict