Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
wab0098R1 R-1 R 1 R - 1 Polskie Koleje Państwowe Panstwowe Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów na PKP Przepisy ruchu na kolejach normalnotorowych uzytku publicznego zarządzenie pracownicy tory pociąg lokomotywa instrukcje kolejowe Eisenbahn Zug Züge Dienstvorschriften Bahn polnisch Polen railways railroad Poland polish wab0098 
Książka jest już na całe szczęście niedostępna.
Jest już szczęśliwa, albowiem znalazła nowego świeżego właściciela.

Polskie Koleje Państwowe: Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów na PKP. R-1.
Załącznik do Zarządzenia Nr 30 Zarządu PKP z dnia 6 kwietnia 1998 r..

Warszawa: Polskie Koleje Państwowe 1998.

21 cm, oprawa kartonowa oryginalna, 372 s. PB, Very Good. Stan wewnątrz prawie idealny. Okładka ma niewielkie otarcia. Masa egz.: 400 g.
Biuletyn Polskich Kolei Państwowych. Załącznik do A Nr 11 poz. 31 z dnia 7 kwietnia 1998 r. Do użytku wewnętrznego.
Spis treści:
I Postanowienia ogólne
- § 1 Cel i zakres ważności instrukcji
- § 2 Podział sieci kolejowej pod względem technicznym
- § 3 Posterunki ruchu i punkty ekspedycyjne
- § 4 Posterunki techniczne
- § 5 Urządzenia na posterunkach ruchu
- § 6 Kolejowe pojazdy szynowe
- § 7 Ogólne obowiązki pracowników związanych z budową i eksploatacją kolei
- § 8 Podział i zakres czynności pracowników na posterunku ruchu
- § 9 Przekazywanie i obejmowanie dyżuru
- § 10 Okreś1enie i podział pociągów
- § 11 Rozkład jazdy pociągów i zarządzanie zmian
II Manewry
- § 12 Ogólne zasady
- § 13 Pracownicy zatrudnieni przy manewrach
- § 14 Wykonywanie manewrów
- § 15 Manewry na torach głównych
- § 16 Manewrowanie przez przejazdy i przejścia
- § 17 Hamowanie manewrującego taboru
- § 18 Sprzęganie i rozprzęganie składu manewrowego
- § 19 Odrzucanie i staczanie wagonów
- § 20 Zabezpieczenie przed zbiegnięciem taboru, który me może być uruchomiony własnym napędem
- § 21 Przetaczanie wagonów bez użycia szynowego pojazdu trakcyjnego
III Zestawianie pociągów
- § 22 Warunki włączania wagonów do pociągów
- § 23 Ogólne zasady zestawiania pociągów
- § 24 Zestawianie pociągów pasażerskich
- § 25 Zestawianie pociągów towarowych
- § 26 Ustawianie lokomotyw i tendrów w pociągach
- § 27 Sprzęganie taboru w pociągach
- § 28 Długość pociągu
- § 29 Masa pociągu
IV Hamowan1e pociągów
- § 30 Zasady użytkowania hamulców
- § 31 Rzeczywista masa hamująca
- § 32 Wymagana masa hamująca
- § 33 Próba hamulców
V Obsada i przygotowanie pociągów do jazdy
- § 34 Obsada i wyposażenie pociągów
- § 35 Znajomość linii przez drużyny pociągowe
- § 36 Przygotowanie pociągów do jazdy
- § 37 Prowadzenie dokumentów pociągowych
VI Prowadzenie ruchu pociągów na szlaku
- § 38 Ogólne zasady prowadzenia ruchu pociągów na szlaku
- § 39 Zasady zapowiadania pociągów
- § 40 Telefoniczne żądanie i danie pozwolenia na wyprawienie pociągu.Wstrzymanie wyprawienia pociągów
- § 41 Telefoniczne oznajmienie odjazdu pociągu
- § 42 Telefoniczne potwierdzenie przyjazdu pociągu
- § 43 Prowadzenie ruchu pociągów na szlakach z półsamoczynną blokadą liniową
- § 44 Prowadzenie ruchu pociągów na szlakach z samoczynną blokadą liniową
- § 45 Jazda na widoczność
- § 46 Prowadzenie ruchu pociągów w czasie całkowitej przerwy łączności
- § 47 Stosowanie szczególnych sposobów prowadzenia ruchu pociągów
- § 48 Prowadzenie ruchu pociągów w odstępie czasu
- § 49 Prowadzenie ruchu pociągów do obsługi bocznic i ładowni
- § 50 Prowadzenie ruchu pojazdów trakcyjnych luzem
- § 51 Prowadzenie ruchu pociągów gospodarczych i roboczych
- § 52 Prowadzenie ruchu pociągów ratunkowych
- § 53 Prowadzenie dziennika ruchu
VII Przyjmowanie, wyprawianie i przepuszczanie pociągów na posterunkach ruchu
- § 54 Wyznaczanie torów na stacji dla wjazdu, wyjazdu tub przejazdu pociągów
- § 55 Polecenie przygotowania drogi przebiegu pociągu
- § 56 Przygotowanie drogi przebiegu pociągu
- § 57 Sprawdzanie i zgłaszanie gotowości drogi przebiegu pociągu
- § 58 Podawanie na semaforze sygnału zezwalającego na jazdę pociągu
- § 59 Zależności semaforów, zwrotnic, wykolejnic, rygli, tarcz zaporowych i manewrowych
- § 60 Zezwolenie na wjazd, wyjazd tub przejazd pociągu bez podania sygnału zezwalającego
- § 61 Obserwacja przejeżdżającego pociągu
- § 62 Nastawienie sygnału „Stój” na semaforze i rozwiązanie drogi przebiegu
- § 63 Nieprawidłowości przy podawaniu sygnałów na semaforze i przejeździe pociągu obok semafora
- § 64 Zatrzymanie lub przepuszczanie pociągu me przewidziane w rozkładzie jazdy
- § 65 Prowadzenie książki przebiegów
- § 66 Stosowanie środków pomocniczych (zabezpieczających lub ostrzegających)
- § 67 Regulowanie ruchu pociągów
VIII Zamknięcia torów. Prowadzenie ruchu dwukierunkowego
- § 68 Zamknięcie i otwarcie toru szlakowego
- § 69 Prowadzenie ruchu jednotorowego dwukierunkowego, po torze czynnym w czasie zamknięcia jednego toru szlaku dwutorowego
- § 70 Prowadzane ruchu po torze zamkniętym
- § 71 Zamknięcie toru szlakowego w czasie całkowitej przerwy łączności
- § 72 Zamknięcie toru stacyjnego
- § 73 Prowadzenie ruchu dwukierunkowego po torze na szlaku dwutorowym przy czynnych obu torach
IX - § 74 Postępowanie w razie otwarcia i zamknięcia posterunków ruchu
X Powiadamianie drużyn pociągowych i manewrowych
- § 75 Rozkazy szczególne
- § 75a Komputerowy wydruk rozkazu szczególnego
- § 76 Ostrzeżenia
XI Jazda pociągów
- § 77 Zezwolenie na wyjazd tub przejazd pociągu
- § 78 Podawanie sygnałów przez drużynę pociągową przed odjazdem pociągu
- § 79 Prędkość jazdy pociągów
- § 80 Postępowanie drużyny pociągowej w czasie jazdy pociągu
- § 81 Postępowanie przy pociągu z podwójną trakcją
- § 82 Postępowanie przy pociągu popychanym
- § 83 Postępowanie przy pociągu pchanym
- § 84 Prowadzenie pociągów bez obsady konduktorskiej
- § 84a Prowadzenie pociągów towarowych z jednoosobową obsadą pojazdów trakcyjnych bez drużyny konduktorskiej
- § 85 Jazda w kabinie maszynisty i w przedziale kierownika pociągu
- § 86 Obsługa i bezpieczeństwo podróżnych oraz zachowanie porządku
XII Postępowanie w razie szczególnych wydarzeń, zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i wypadków kolejowych
- § 87 Ogólne zasady
- § 88 Cofanie, dzielenie i zabieranie częściami składu pociągu ze szlaku
- § 89 Rozerwanie pociągu na szlaku i zbiegnięcie wagonów
- § 90 Pożar w pociągu
- § 9l Zaspy śnieżne
- § 92 Gwałtowna ulewa lub przybór wód
- § 93 Pęknięcie szyny lub deformacja toru
- § 94 Uszkodzenie wagonu w pociągu
- § 95 Brak sygnałów na pociągu lub niewłaściwe jego osygnalizowanie
- § 96 Uszkodzenie sieci trakcyjnej
- § 97 Zasłabnięcie, zranienie i śmierć osób
XIII Ruch pojazdów pomocniczych
- § 98 Ogólne zasady
- § 99 Wyposażenie pojazdów pomocniczych
- § 100 Uprawnienia i obowiązki kierowcy pojazdu pomocniczego
- § 101 Prowadzenie ruchu ciężkich pojazdów pomocniczych
- § 102 Postępowanie z ciężkimi pojazdami pomocniczymi z przyczepami
- § 103 Prowadzenie ruchu lekkich pojazdów pomocniczych
XIV - § 104 Powiadamianie dróżników przejazdowych o odjeździe pociągów i o innych okolicznościach
Dodatki do instrukcji
I Tablice hamowania pociągów
II Wykaz wzorów telefonogramów zapowiadawczych
III Sygnały dzwonkowe i znaki wywoławcze w telefonicznej łączności ruchowej
IV Przewóz w komunikacji wewnętrznej wagonów załadowanych przesyłkami przekraczającymi skrajnię ładunkową PKP lub wyjątkowo ciężkimi.
V Postanowienia obowiązujące na odcinkach zdalnego prowadzenia ruchu (zpr)
Załączniki (wzory druków)
Nr 1a Dziennik ruchu posterunku zapowiadawczego
Nr 1b Dziennik ruchu posterunku odstępowego
Nr 2 Książka przebiegów
Nr 3 Rozkaz szczególny O
Nr 4 Rozkaz szczególny S
Nr 5 Rozkaz szczególny N
Nr 5a Rozkaz szczególny N rob.
Nr 6 Rozkaz szczególny P
Nr 7 Zawiadomienie o wyprawianiu pociągów podczas całkowitej przerwy łączności
Nr 8 Książka ostrzeżeń doraźnych
Nr 9 Pozwolenie dla jazdy lekkiego pojazdu pomocniczego
Nr 10 Kontrolka zajęcia torów wjazdowych.
Polskie-Koleje-Panstwowe-Instrukcja-o-prowadzeniu-ruchu-pociagow-na-PKP-R-1-1998-manewry-pociagi-hamowanie-jazda

 
Polskie-Koleje-Panstwowe-Instrukcja-o-prowadzeniu-ruchu-pociagow-na-PKP-R-1-1998-manewry-pociagi-hamowanie-jazda

 
R1 R-1 R 1 R - 1 Polskie Koleje Państwowe Panstwowe Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów na PKP Przepisy ruchu na kolejach normalnotorowych uzytku publicznego zarządzenie pracownicy tory pociąg lokomotywa instrukcje kolejowe Eisenbahn Zug Züge Dienstvorschriften Bahn polnisch Polen railways railroad Poland polish wab0098
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict