Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
waa0721Bytom Zarys rozwoju miasta 8301003603 83-01-00360-3 8301003693 83-01-00369-3 9788301003692 978-83-01-00369-2 historia Geschichte Beuthen Górny Śląsk Schlesien Silesia Długoborski Królikowski Dziewulski Sulik Ligęza Szerer Biały Woźna Melich Kowalewska waa0721 

Długoborski, Wacław (1926- ) [red.]: Bytom. Zarys rozwoju miasta.

Wydanie pierwsze. First Edition.
Warszawa; Kraków: PWN Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1979. ISBN 8301003693.

25 cm, oprawa twarda płótno oryginalna, obwoluta, 757,[1] s., [56] k. HB, Very Good in Good Jacket. Stan książki bardzo dobry, w kilku miejscach widoczne rozprasowane ślady dawnych zagięć kartek, obwoluta podniszczona. Masa egz.: 1530 g.
Śląski Instytut Naukowy w Katowicach.
Na tylnym skrzydełku obwoluty podano błędny numer ISBN: 83-01-00360-3 [i ten błędny numer jest podany w katalogu Biblioteki Narodowej].
Spis treści:
Wacław Długoborski: Wstęp
Cz. I.: Kazimierz Królikowski: Środowisko geograficzne i bogactwa naturalne
- 1. Położenie geograficzne
- 2. Budowa geologiczna i bogactwa naturalne
- 3. Rzeźba powierzchni terenu
- 4. Klimat
- 5. Stosunki wodne
- 6. Gleby i pokrycie terenu
Cz. II. Władysław Dziewulski: Powstanie i rozwój Bytomia feudalnego (do 1806 roku)
Rozdz. I: Bytom przedlokacyjny
- 1. Najstarsze ślady człowieka i osadnictwa
- 2. Gród wczesnofeudalny
- 3. Przynależność polityczna Bytomia i regionu
- 4. Pierwsze osady miejskie i ich zabudowa
- 5. Zajęcia mieszkańców
- 6. Bytom jako ośrodek regionalny
Rozdz. II: Rozwój miasta w średniowieczu (1254—1532)
- 1. Lokacja
- 2. Przemiany polityczne i prawno-ustrojowe
- 3. Rzemiosło, handel, rolnictwo
- 4. Rozkwit i upadek górnictwa
- 5. Ludność, jej skład zawodowo-społeczny i narodowościowy
- 6. Zabudowa i rozwój przestrzenny
- 7. Obyczaje i kultura umysłowa mieszczaństwa
Rozdz. III: Bytom pod zwierzchnością niemieckich feudałow (1532—1740)
- 1. Rządy Hohenzollernów
- 2. Reformacja w Bytomiu
- 3. Wojny i przekazanie miasta Donnersmarckom
- 4. Walka mieszczaństwa z Donnersmarckami
- 5. Zwycięstwo kontrreformacji
- 6. Załamanie rzemiosła i wzmożenie handlu z Rzeczypospolitą w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku
- 7. Odrodzenie górnictwa
- 8. Życie gospodarcze po wojnie trzydziestoletniej
- 9. Stosunki demograficzne i społeczne
- 10. Dominacja elementu polskiego
- 11. Zabudowa i zagospodarowanie miasta
- 12. Obyczaje mieszczan
- 13. Oświata i kultura umysłowa
Rozdz. IV: Przejście pod panowanie pruskie i początki kapitalizmu (1741—1806)
- 1. Rządy pruskie i ich wpływ na sytuację miasta
- 2. Nowe elementy w życiu gospodarczym miasta
- 3. Wzrost liczby i zmiany w składzie narodowo-społecznym ludności
- 4. Stosunki wyznaniowe
- 5. Stagnacja układu przestrzennego
- 6. Zabudowa i próby jej modernizacji
- 7. Kultura materialna i obyczaje mieszkańców
- 8. Szkolnictwo
Cz. III. Wacław Długoborski: Industrializacja i narodziny miasta kapitalistycznego 1807—1870
Rozdz. I: Wojny napoleońskie i reformy Steina-Hardenberga (1806—1815)
- 1. Wojsko polskie w Bytomiu
- 2. Ciężary wojenne i położenie mieszkańców
- 3. Ustawa o miastach i nowa rada miejska
- 4. Stosunek mieszczan do państwa pruskiego
- 5. Spadek liczby ludności i jej zubożenie
Rozdz. II: Życie gospodarcze
- 1. Upadek tradycyjnych gałęzi gospodarki
- 2. Nowe rodzaje handlu i spedycji
- 3. Rozwój i załamanie przemysłu cynkowego
- 4. Ponowne ożywienie inwestycji górniczo-hutniczych
- 5. Wypieranie kapitałów mieszczańskich z przemysłu ciężkiego
- 6. Nowe gałęzie przemysłu, handlu i rzemiosła
- 7. Wzrost funkcji dyspozycyjnej
- 8. Rolnictwo
Rozdz. III: Stosunki demograficzne, społeczne i narodowościowe
- 1. Źródła przyrostu ludności
- 2. Przyrost wędrówkowy
- 3. Liczebna dominacja drobnomieszczaństwa i początki proletariatu przemysłowego
- 4. Kształtowanie się kapitalistycznej struktury społecznej
- 5. Bezrobotni i ludzie z marginesu społecznego
- 6. Początki wielkiej burżuazji
- 7. Warunki życiowe mas pracujących
- 8. Pijaństwo i ruch trzeźwości
- 9. Zmiany w składzie narodowościowym mieszkańców
- 10. Czynniki germanizacji ludności
- 11. Stosunki narodowościowe w rejonie podmiejskim
Rozdz. IV: Budownictwo i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej
- 1. Zabudowa miasta do lat czterdziestych XIX wieku
- 2. Rozwój i rola przedmieść
- 3. Ożywienie ruchu budowlanego po 1840 roku
- 4. Działalność budowlana władz miejskich
- 5. Modernizacja ulic i ogólny wygląd miasta
- 6. Zaopatrzenie miasta w wodę
- 7. Rozwój sieci kolejowej wokół miasta
- 8. Drogi przelotowe
- 9. Drogi lokalne
Rozdz. V: Stosunki polityczne, oświata i kultura
- 1. Przemiany ustroju i budżetu miasta
- 2. Echa powstania listopadowego i blokada miasta w 1831 roku
- 3. Wybuch rewolucji 1848 roku i pierwsze wystąpienia robotnicze
- 4. Bytom jako ośrodek polskiego ruchu narodowego
- 5. Upadek rewolucji i życie polityczne po 1849 roku
- 6. Rozwój oświaty i kultury umysłowej w mieście
- 7. Obyczaje i kultura ludności podmiejskiej
Cz. IV: Bytom w okresie przynależności do Rzeszy Niemieckiej 1870—1945
Rozdz. I: Alfred Sulik: Życie gospodarcze do 1921 roku
- 1. Główne linie rozwojowe przemysłu ciężkiego
- 2. Górnictwo węgla kamiennego
- 3. Górnictwo rud
- 4. Hutnictwo cynku i żelaza
- 5. Drobny przemysł przetwórczy i rzemiosło
- 6. Handel i ruch graniczny
- 7. Banki i kredyt
- 8. Rolnictwo
- 9. Przekształcenie funkcji dyspozycyjnej
Rozdz. II: Alfred Sulik, Józef Ligęza: Nowe społeczeństwo miasta i regionu
- 1. Przyrost ludności i jego źródła
- 2. Zmiany w składzie zawodowym i społecznym
- 3. Warunki pracy i płace robotników
- 4. Sytuacja mieszkaniowa mas pracujących
- 5. Życie codzienne mieszkańców
- 6. Obyczaje i kultura duchowa warstw pracujących
- 7. Polityka germanizacyjna i jej wpływ na stosunki narodowościowe
Rozdz. III: Barbara Szerer: Bytom jako ośrodek walki o wyzwolenie społeczne i narodowe (do 1914 roku)
- 1. Bracia Przyniczyńscy i początki ruchu polskiego
- 2. Pierwsze strajki i organizacje robotnicze
- 3. Klasowy ruch zawodowy do połowy lat dziewięćdziesiątych
- 4. Społeczne i kulturalne organizacje polskiego mieszczaństwa
- 5. Przemiany w postawie politycznej ludności na przełomie XIX i XX wieku
- 6. Bytomski Sekretariat Robotniczy i Związek Wzajemnej Pomocy
- 7. Wybory parlamentarne 1903 roku
- 8. Echa rewolucji 1905—1907 i okrzepnięcie ruchu robotniczego
- 9. Walki polityczne w latach 1907—1912
- 10. Powszechny strajk górników w 1913 roku
- 11. Rozłam w ruchu socjalistycznym
Rozdz. IV: Franciszek Biały, Barbara Szerer, Bogumiła Woźna: Lata I wojny światowej i walki o połączenie Śląska z macierzą (1914—1921)
- 1. Wpływ wojny na sytuację przemysłu i położenie mas pracujących
- 2. Wystąpienia robotników w pierwszej fazie wojny (1914—1916)
- 3. Rozwój ruchu robotniczego w latach 1917—1918
- 4. Rewolucja listopadowa i nowy etap walki o wyzwolenie narodowe
- 5. Działalność bytomskich komunistów i ruch strajkowy w początkach 1919 roku
- 6. Pierwsze powstanie śląskie
- 7. Bytomski Komisariat Plebiscytowy i mobilizacja społeczeństwa polskiego
- 8. Bytom w drugim powstaniu śląskim
- 9. Plebiscyt i trzecie powstanie
Rozdz. V: Alfred Sulik: Stosunki ekonomiczno-społeczne w warunkach podziału Górnego Śląska w latach 1922—1939
- 1. Wpływ podziału na sytuację gospodarczą miasta i wzrost funkcji dyspozycyjnej
- 2. Pomyślna koniunktura w górnictwie i jej aspekty polityczne (do 1929 roku)
- 3. Przemysł ciężki Bytomia w okresie kryzysu i hitlerowskiej koniunktury zbrojeniowej (1929—1939)
- 4. Przemysł przetwórczy — średni i drobny. Rzemiosło
- 5. Rozwój handlu w warunkach ożywienia małego ruchu granicznego
- 6. Bankowość i kredyt
- 7. Demograficzne skutki podziału i ruch ludności
- 8. Zmiany w strukturze zawodowej i społecznej
- 9. Położenie mas pracujących i problem bezrobocia
- 10. Zmiany w warunkach mieszkaniowych w porównaniu z okresem przed 1914 rokiem
Rozdz. VI: Wacław Długoborski, Jerzy Pabisz: Walka z uciskiem narodowym i społecznym w latach 1922—1939
- 1. Stosunki narodowościowe
- 2. Układ sił politycznych w mieście i w powiecie
- 3. Ruch związkowy i wystąpienia strajkowe w latach 1922—1929
- 4. Sytuacja polityczna ludności polskiej w dobie Republiki Weimarskiej
- 5. Odbudowa organizacji polskich i ich działalność do 1933 roku
- 6. Walka o polską oświatę
- 7. Walka z kryzysem, bezrobociem i groźbą faszyzmu w latach 1929—1932
- 8. Ruch antyfaszystowski w latach 1933—1939
- 9. Wzmożenie ucisku narodowego i działalność organizacji polskich w latach 1933—1939
- 10. Gimnazjum Polskie i jego rola w życiu miasta
Rozdz. VII: Alfred Sulik: Przestrzeń, zabudowa, gospodarka komunalna
- 1. Wzrost przestrzeni miejskiej i terenów zielonych
- 2. Postępy zabudowy w okresie kapitalistycznej industrializacji (do 1914 roku)
- 3. Próby uporządkowania układu przestrzennego miasta (1922—1939) i jego charakterystyka
- 4. Bytom w sieci komunikacyjnej Zagłębia Górnośląskiego
- 5. Wewnętrzny układ komunikacyjny miasta
- 6. Gospodarka komunalna
- 7. Zaopatrzenie w wodę. Wodociągi i kanalizacja
- 8. Rozwój sieci energetycznej (elektryczność i gaz)
Rozdz. VIII: Wacław Dlugoborski: Bytom w okresie ii wojny światowej
- 1. Wybuch wojny i wzmożenie terroru hitlerowskiego
- 2. Podporządkowanie życia gospodarczego miasta i regionu potrzebom ekonomiki wojennej
- 3. Wzrost eksploatacji klasy robotniczej i zatrudnienie przymusowych sił roboczych
- 4. Walka z polskością. Postawa ludności i początki działalności PPR
Cz. V: Rozwój miasta w Polsce Ludowej
Rozdz. I: Alfred Sulik: Wyzwolenie, początki władzy ludowej i nowej społeczności miejskiej
- 1. Wyzwolenie miasta i utworzenie władzy ludowej
- 2. Przejmowanie i uruchamianie przemysłu
- 3. Położenie i osiągnięcia klasy robotniczej
- 4. Stabilizacja życia gospodarczego
- 5. Organizacja nowych władz miejskich
- 6. Zmiany w położeniu i składzie ludności
Rozdz. II: Alfred Sulik: Miejska organizacja PZPR i jej rola w rozwoju Bytomia
- 1. Powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i początki jej działalności na terenie miasta
- 2. Rola organizacji partyjnej w realizacji Planu 6-letniego
- 3. Polityczna i organizacyjna działalność partii w latach 1950—1955
- 4. Odnowa życia partyjnego i zacieśnienie więzów partii ze społeczeństwem po roku 1956
- 5. Rozwój wewnętrzny bytomskiej organizacji PZPR po roku 1956
- 6. Nowe formy politycznej i społeczno-ekonomicznej mobilizacji społeczeństwa w latach 1956—1970
Rozdz. III: Alojzy Melich, Alfred Sulik: Rozwój terytorialny miasta w warunkach planowania przestrzennego i socjalistycznej gospodarki komunalnej
- 1. Początki odbudowy i oddziaływanie szkód górniczych
- 2. Plan zagospodarowania przestrzennego z 1954 roku
- 3. Czynniki i symptomy poprawy
- 4. Rozwój przestrzenny w latach 1955—1960
- 5. Plan rozwoju przestrzennego i problemy lokalizacji przemysłu w latach 1961—1977
- 6. Postępy i perspektywy budownictwa mieszkaniowego
- 7. Gospodarka mieszkaniowa
- 8. Sieć drożna komunikacyjna i łączność
- 9. Woda, gaz, energia elektryczna
- 10. Przedsiębiorstwo komunalne
- 11. Rola czynów społecznych
Rozdz. IV: Alojzy Melich: Życie gospodarcze
- 1. Ogólna charakterystyka stosunków gospodarczych miasta
- 2. Górnictwo węgla kamiennego
- 3. Budownictwo dla potrzeb górnictwa węglowego
- 4. Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych
- 5. Hutnictwo żelaza
- 6. Energetyka
- 7. Przemysł maszynowy i metalowy
- 8. Przemysł materiałów budowlanych i budownictwo
- 9. Przemysł artykułów konsumpcyjnych
- 10. Pozostałe gałęzie przemysłu planowanego centralnie
- 11. Przemysł terenowy, spółdzielczość, rzemiosło
- 12. Handel i gastronomia
- 13. Rolnictwo
Rozdz. V: Salomea Kowalewska: Problemy demograficzne i społeczne
- 1. Uwagi wstępne
- 2. Dynamika przyrostu ludności
- 3. Ruch naturalny i wędrówkowy ludności
- 4. Skład ludności według płci i wieku
- 5. Wykształcenie i źródła utrzymania
- 6. Dojazdy do pracy
- 7. Płace, warunki pracy i bytu
- 8. Powojenne procesy integracyjne
- 9. Stowarzyszenia i organizacje społeczne
Rozdz. VI: Salomea Kowalewska: Rozwój oświaty i kultury
- 1. Szkoły i realizowane funkcje oświatowe
- 2. Popularyzacja wiedzy, techniki i literatury
- 3. Inicjatywy kulturalne i polityka kulturalna
- 4. Muzeum Górnośląskie
- 5. Opera Śląska
- 6. Uroczystości rocznicowe i festiwale kultury
- 7. Ogólna charakterystyka życia kulturalnego miasta
- 8. Ruch sportowy
Rozdz. VII: Alfred Sulik: Przemiany społeczno-gospodarcze w latach 1970—1974
Ważniejsze źródła i opracowania; Indeks nazwisk; Indeks nazw geograficznych.


EAN 9788301003692.
opis w Bibliotece Narodowej.
Library of Congress: 79385792.
WorldCat: 5775479; 251725045; 469083304; 490841540.
Dlugoborski-Waclaw-red-Bytom-Zarys-rozwoju-miasta-Warszawa-Krakow-PWN-Panstwowe-Wydawnictwo-Naukowe-1979-Beuthen

 
Dlugoborski-Waclaw-red-Bytom-Zarys-rozwoju-miasta-Warszawa-Krakow-PWN-Panstwowe-Wydawnictwo-Naukowe-1979-Beuthen

 
Dlugoborski-Waclaw-red-Bytom-Zarys-rozwoju-miasta-Warszawa-Krakow-PWN-Panstwowe-Wydawnictwo-Naukowe-1979-Beuthen

 
Dlugoborski-Waclaw-red-Bytom-Zarys-rozwoju-miasta-Warszawa-Krakow-PWN-Panstwowe-Wydawnictwo-Naukowe-1979-Beuthen

 
Dlugoborski-Waclaw-red-Bytom-Zarys-rozwoju-miasta-Warszawa-Krakow-PWN-Panstwowe-Wydawnictwo-Naukowe-1979-Beuthen

 
Bytom Zarys rozwoju miasta 8301003603 83-01-00360-3 8301003693 83-01-00369-3 9788301003692 978-83-01-00369-2 historia Geschichte Beuthen Górny Śląsk Schlesien Silesia Długoborski Królikowski Dziewulski Sulik Ligęza Szerer Biały Woźna Melich Kowalewska waa0721
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict