Sieroszewski: Yakutskiye rasskazy, povesti. Jakuck: Kuduk 1997