Limanowski: Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej. Wiedza 1946